Dla pacjenta

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
  • osobiście

Na prośbę pacjenta dokumentacja zostaje wydana bez zbędnej zwłoki.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości:

  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4,00;
  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,00zł;
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej – 3,00 zł
    Wysokość opłat ustalono z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów ich udzielania. Zdjęcia rentgenowskie są wydawane w formie elektronicznej- koszt 3 zł.

BaltiCare

ul. Stajenna 5
80-842 Gdańsk